dek 11, 2019 22:53 Asia/Tehran
  • Ərəbistonədə Fars dıyo həmkari şura tojə iclos; Ğətər və Ummani kıralon iclosədə iştirok  nıkardışone.

Ğətər və Ummani kıralon Ərəbistonədə bıə Fars dıyo tojə iclosədə iştirok kardeyku imtino kardeşone.

Bə rəsə xəbəon əsos "Şeyx Təmim Ben Həmd Ale Sani" iyən Soltan Ğabos ım ğəroli əvəzi ıştə i minə vəzir, daxıli koon vəzir və i minə vəziri muavini bə Ərəbistonədə bıə Fars dıyo həmkari şura 40-nə iclosi vığandışone.

Im qılə holədəy ki Ərəbistoni kıral de rəsmi dəvəti Ğətər və Ummani kıralonku pidəş be ali səthədə ım iclosədə iştirok kon.

Ərəbiston, Koveyt, İ Bıə Ərəbə Əmirətion, Umman, Bəhreyn və Ğətər Fars dıyo həmkari şuraədə uzv bıə kişvəronin.

Xəbə ome tojə iclosədə həm anti İron ittihamon kənoədə ğeyri əsli mıvzoon barədə sohbət bıə.

Məvuji iştirokəkəyon pidəşon həmmə tərəfinə əloğəon çərçivədə detosə ome 5 sori qıləy iğtisodi i bemoni təşkil bıdən.

təğ

komment