Jan 15, 2020 23:58 Asia/Tehran
  • İrağədə anti Amerkə yolə aksiya cumə bərpo bəbe.

İraği muxtəlif cərəyanon dəvəti bəpeştə cumə ım kişvərədə anti Amerkə yolə etıraz aksiya bərpo bəbe.

Bə xəbəon əsos ım aksiya hədəf ki bə İrağədə Amerkə hərbion be ğanunə iştiroki etıraz karde ğeyd bıə bənə misl və stajış nıbıə aksiya İraği Bəğdad və co şəhronədə bərpo bəbe.

Imruj həm İraği sınniyə alimon cəmiyəti rəis Xaled Əlməla həmmə İrağıjon dəvətış karde ki anti Amerkə ım yolə etıraz aksiyaədə iştirokon boçi ki ım yolə aksiya bo həmmə vətənpərəstə İrağıjon bənə imtevone.

Tojədən İrağədə sədr cərəyani rəis de İraği co qılə muğavimət qrupon bə i co milləti dəvətışon karde ki İrağədə bə Amerkə hərbion iştiroki etıraz karde xoto cumə milyonier aksiyaədə iştirok kon.

Muğtəda Sədr ıştə dəvət mesajədə votışe: bo ənən bə dınyo tubot kkonən ki İrağ istikbori vədə təslim ni bəbe.

Xəbə ome İraği i minə vəzir və İraği i minə vəziri aparati rəis həm ijən bə ım kişvəriku Amerkə hərbion xaric bey zərruriyati təkidışon karde.

İraği muxtəlif şəxsiyət və qrupon iyən partiyaon həm bəyaniyə vasitə ım kişvəriku Amerkə hərbion xaric bey xoto İraği parlament tojə loyhə bə təğdiri loyiğ bə hisobışon varde.

təğ

komment