Jan 16, 2020 11:15 Asia/Tehran
  • Səudiyə təcavuzkarə koalisiya tojədən Yəmənı Əlhodəydəş qulləbaran karde.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ımruj sıb tojədən otəş bast sazışi darışteədə Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani ğeyre hərbiyə binaon qulləbaran kardən.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ımruj sıb tojədən otəş bast sazışi darışteədə Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani ğeyre hərbiyə binaon qulləbaran kardən.

Bə Yəmənı Əlmərisə kanali elanon əsosi Səudiyə təcavuzkaron və çəvon muzdoron Əlhodəydə ostanədə Əlxameri məntəğə iyən Səna xiyabanışon de qıvon və nimə qıvonə silahon hədəfışon qətə.

Çı hucumi tələfat və ziyanonku desbə ısət heç qılə məlumat nəşr bə ni.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot Yəhya Səri bı nezonədə elanış kardə Səudiyə təcavuzkarə koalisiya desbə ısət 30 həzo kərəsə ve Yəmənı ğərb Əlhodəydə otəşbast sazışış darıştə.

 

komment