Jan 20, 2020 23:46 Asia/Tehran
  • İrağədə iğtişoşon dəvom kardedə; Livani kabinet bəpe rə təşkil bıbu.

İrağiku xəbə ome ki Bəğdadədə 3 qılə tıpımonədə 6 nəfər zəxmin bıən detosə bə ısət Bəğdadi no oromə şərayet iyən iğtişoşonədə ki tojədən bino be 2 nəfər kıştə və 13 nəfər zəxmin bıən.

Afağ televeziya həm xəbəş do ki iğtişoşçiyon zinə şəv de ğeyri ğanuni hərəkəton və tars şərayeti icod karde Kərbəlo-Nəcəf muhimmə roşon bastə iyən bə umumi vırəon həmlə kardışone.

Xəbəon jıqo hikayət kardedə ki ijən no məlomə şəxson və niğobjə kəson İraği tojə dıvrə iğtişoşonədə rol ifo karde holədən.

Be stabilə zəifə vəziyəti xoto tojədən İraği sədr cərəyoni yol Moğtəda Sədr bəyaniyə sadirış karde və pidəşe ta İraği i minə vəzir rə elan bıbu.

Livanədə həm zinə Beyroti xiyobononədə no orom şərayet icod bıə,ım qılə holədə ki i nakonə minə vəzir Səed Həriri təkidon bəpeştə tojə vıjniyə bıə i minə vəzir Həssan Diyab kabineti təşkila doero cəhd kardedə.

Xəbə ome zinə şəvi etıraz aksiyaonədə Amerkə qıləy jurnalist ki film kıştə holədə be bo sionist rejim cəsusi karde xoto dəstqir be.

təğ

komment