Jan 23, 2020 22:44 Asia/Tehran
  • 2 tərəfi əloğəonədə bıə bıhranon arəku bardey xoto İron və Ərəbiston hozzo bıdən.

Bo 2 tərəfi məsələon həl kardero İron və Ərəbiston bə muzakirə şivə təkid kardedən.

Bə Əlməyadin raporti əsos Ərəbistoni xarıci vəzir Feysəl Ben Fərhan bə həminə muzakirəon bino bey xoto çandə kişvəron vositəçiti işorəş karde və votışe: Ərəbiston həminə muzakirəonro hozzoe.

Zinə İroni dıvlət kabineti iclosi kənoədə həm İroni prezident aparati rəis Məhmud Vaezi votışe: İron de Səudiyə Ərəbiston əloğəon çok beyku himoyə kardedə boçi ki bənə dəvardə dıvrani 2 qılə kişvəri miyono çokə əloğəon məntəğədə xeyr və mənafe oqəte bois bıdə.

Bə raporton əsos, İron və Ərəbiston tojə manqonədə 2 tərəfi əloğəon normal karde xoto vey mesaj peyğomon vırə bə vırə kardedə bin.

Hətto İraği i minə vəzir Adil Əbdulməhdi həm elanış kardə be ki İroni sepah Ğuds fərmondə qeneral Ğasım Suleymani de Ərəbiston muzakirəon bino bey barədə İroniku qıləy muhimmə mesaji bə İrağ vardəş be ki Amerkə tərəfo terror be.

təğ

komment