Jan 23, 2020 22:45 Asia/Tehran
  • Maştə, İrağədə anti Amerkə yolə aksiya.

İraği hezbullah qrup iyən muğavimət cərəyanon ım kişvəriku Amerkə hərbiçiyon ixrac karde barədə bə cəmaəti əzəmətinə iştiroki zərruriyati təkid kardışone.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos qıləy bəyaniyədə İraği muğavimət cərəyanon təkidışon karde ki İraği parlament ğəroli bəpeştə ijən İrağədə Amerkə hərbion iştirok bənə İraği hakımiyəti poymol kardeye. Çən millət maştə bə Amerkə zumandə reaksiya bəpe nışo bıdən.

Çımiku bənav, İraği sədr cərəyani yol Muğtəda Sədr və İraği Əsaebolhəğ muğavimət qrupi yol, Ğeys Xəzəli həm millətiku dəvət kardedə bin ta maştə voni yolə anti Amerkə aksiyaədə iştirok kon.

Ğeys Xəzəli ıştə bəyaniyədə maştə voni aksiya bənə 100 sor çımiku bənav İraği milləti anti Beritaniya ğiyami bə hisobış varde ki maştə bə Amerkə zid təşkil bəbe.

Bə elanon əsos, İrağıjon maştə voni anti Amerkə aksiya cumə nımoji bəpeştə, Bəğdad və co şəhronədə həmzəman bərpo bəbe.

təğ

komment