Jan 24, 2020 14:09 Asia/Tehran
  • İrağədə anti Amerkə milyoni aksiya.

Imruj İraği Bəğdadədə Anti Amerkə milyoni aksiya bərpo be.

100 sor çimi bənav həm bənə jığonə əyomi İraği millət dıştə ğiyami kişvəriku Brittaniya ixroc və çəy istimori sə kardedə bin.

Bə rəsə xəbon əsos, cəmaət ıştə ımrujnə yolə aksiyaədə ant Amerkə şuaron vasitə İrağiku vaşinqtoni hərbi bazaon tətil bey iyən məntəğəku Amerkə xaric bey tələb kardışone.

Imrujnə sıbiku cəmaət ıştəni bə Bəğdad rosnedə bin ta de milləti bə ico Anti Amerkə yolə ğiyam və aksiyaədə ıştirok kon.

İraği millət dıştə ımrujnə əzəmətinə yolə milyoni aksiya vositə kişvərədə Amerkə hərbi mıdoxiləonku nifrət nışoşon do.

Jəğo ki İraği millət, rəsmi şəxson, partiaon, muğavimət qurupon və parlament iyən dıvlət muğavimət sərdoron yəni Ğasim Suleymani iyən Əbu Məhdi Əlmuhəndisi terrori bəpeştə təkid kardə bin, Amerka bəpe İraği tərk ko.

təğ

komment