fev 13, 2020 23:53 Asia/Tehran
  • Suriyədə Tırkiyə hərbiçiyon be ğanunə əməliyaton dəvom kardedə.

Tırkiyə prezident aparati rəis Fəxrəddin Alton votışe: detosə Feverali oxo Edleb ostaniku Suriyə hərbiçiyon ixrac bəkamon.

Bə Anatoli raporti əsos əv iddeoş karde ki Suriyə Edlebədə əməliyaton hədəf Suriyə hərbiçiyon əməliyaton vəy qəteye.

Tojədən Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan həm qıləy xəbə iclosədə iddeoş karde ki çimi bəpeştə bə Astanə və Suçi muzakirəon əks har vırədə bə Suriyə hərbiçiyon həmlə kardedəmon.

Jıqonə təhdidon qıləy şərayetədəy ki Suriyə xarıci vəzarətxonə çı Tırkiyə rəsmi şəxson iddeon be əsos və puç bə hisobış varde.

Xəbəon Suriyə məsələ barədə Tırkiyə de İron və de Rusiyə ixtilafon vey beyku hikayət kardedə.

Amekə həm be ko mandə ni və Suriyəku xəbə ome ki Amerkə çand kərə İraği Eynoləsəd hərbi bazaku bə Suriyə hərbi təchizat və imkanatonış ovıştoneydə.

Əmmo hərbi meydonədə Suriyə muvəffəğ əməliyaton dəvomədə Edleb ostani kali işğal bıə di və məntəğəon terroriston dastiku ozod be.

komment