fev 14, 2020 22:59 Asia/Tehran
  • Suriyə işğal bıə əraziədə milləti muğavimət Amerkə hərbiçiyon bə fəror məcbur kardedə.

Suriyə Həskə ostaniku xəbə ome ki çandə qılə di sakinon anti Amerkə hərəkəton bəpeştə ısət cəmaət bə Suriyəku Amerkə ixrac karde vey umidəv bıən.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos Suriyəku xəbə ome ki Boyer Əlboasi, Ğameşli iyən Xerbəto Amo di sakinon deştə Deli Piye Amerkə təcavuzkarə hərbiçiyon vədə muğavimət karde vasitə pidəşone ta Suriyə əraziku əvoniixrac kon.

Xəbə ome ki cəmaət çı Amerkə hərbiçiyon zerəhinə maşinon hərəkəti vəy qətedən.

Suriyədə cəmaət işğal bıə əraziədə çımi bənav həm bə Amerkə hərbiçiyon iştiroki əleyh etıraz aksiya dəvoniyə bin.

Əmmo Suriyəku xəbə ome ki Edleb ostanədə iyən Hələb şəhri ətrafədə 2 qılə co dion həm terroriston dastiku ozod be.

Zinə şəv ijən sionist rejim qıləy oşko təcavuzədə bə Dəmeşğ rəketış ğande ki de Suriyə həvo mudafiə sistemi muğavimət məğlub və be əsər be.

Tırkiyə be ğanunə hərəkəton iyən terroristonku himoyədorəti karde xoto siyasəton dəvomədə ijən Ankara bə Edleb hərbi təchizaton vığande və holədəy.

təğ

komment