fev 16, 2020 11:04 Asia/Tehran
  • Yəmənı mudafiyə vəzorətxonə:bə həvo zid Yəmənı tojə iyən bomiyə system Ərəbıstonı təhbiyə təyyarəş arəku barde.

Yəmənı mudafiyə vəzorətxonə zinə şanqo Səudiyə Ərəbıstonı “Tornado” hərbiyə təyyarə bə zəmin eğande həxədə votışe:ım hərbiyə təyyarə de Yəməni,bə həvo zid sistemi tojə iyən bomiyə rəket arəku şəy.

Yəmənı mudafiyə vəzorətxonə zinə şanqo Səudiyə Ərəbıstonı “Tornado” hərbiyə təyyarə bə zəmin eğande həxədə votışe:ım hərbiyə təyyarə  de Yəməni,bə həvo zid sistemi tojə iyən bomiyə rəket arəku şəy.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Yəmənı mudafiyə vəzorətxonə qıləy məsul şəxs ki nıpiyəşe çəy nom ğeyd bıbo əlavəş karde ,”Tornado” hərbiyə təyyarə hədəf qəteyu ım Yəmənı tojə sistemi 1 minnə əməliyə təcrubə be.

 

komment