fev 17, 2020 23:47 Asia/Tehran
  • Suriyə Hələb şəhrədə əmniyyəti xoto milləti şoyvonəti.

Suriyə şimolədə bıə Hələb şəhri millət ım məntəğədə komilə əmniyyəti icod bey xoto xiyobononədə binoşon kardə bə şoyvonəti.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, muntəşir bıə filmonədə cəmaət çı Hələb şəhri əmniyyəti kamilən icod bey terroriston vədə Suriyə dıvlət və ərtışi zumandəti nımunə bə hisob vardedən.

Suriyə ərtış zinə çı Hələb şəhri şimol və ğərb məntəğəonədə viyə dion terroriston işğaliku ozod kardışone.

Suriyə hərbiçiyon həmzəman Edleb ostani cənub, ğərb iyən Hələb şəhri cənubədə yolə əməliyaton ijən əncom doe holədən.

Suriyədə Edleb və Hələb çı terroriston oxonə vırəy.

Suriyəku ijən xəbə ome ki Suriyə ərtış muvəffəğ bıə çı terroriston 5 qılə bepilotə təyyarəon həmlə Humos şəhri nat Zeavoton ətrofədə be əsər bıkə.

komment