fev 18, 2020 12:59 Asia/Tehran
  • Ərəbıston de Yəmənı sərhədonədə Səudiyə koalisiya ğıvvon əməliyat məğlub be.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon zinə,Səudiyə koalisiya ğıvvon əməliyati ki Ərəbıston de Yəmənı sərhədiyə məntəğonədə bəştə mərkəzon tərəf nav şe holədə bin de məğlubiyət dim bə dim kardən.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon zinə,Səudiyə koalisiya ğıvvon əməliyati ki Ərəbıston de Yəmənı sərhədiyə məntəğonədə bəştə mərkəzon tərəf nav şe holədə bin de məğlubiyət dim bə dim kardən.

Bə Yəmənı Əlməsirə kanali zinə şanqonə elanon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon muvəfəğ bedən,Səudiyə koalisiya ğıvvon Yəmənı şimaliyə  sərhədon Toplığ barzə vıronədə məğlub bıkən.

 

 

komment