fev 21, 2020 22:17 Asia/Tehran
  • Idlibədə Suriyə və Tırkiyə hərbiçiyon miyono daveon.

Mediyaon Suriyə Idlib ostani ğərbədə Suriyə ərtış və Tırkiyə hərbiçiyon miyono daveonku hikayət kardedə.

Bə İrib raporti əsos, ım daveonədə əvvəl Tırkiyə hərbiçiyon de Artireliya bə Suriyə ərtışi bazaon həmləşon karde ki rə de Suriyə ərtışi mınosib reaksiya dim bə dim be.

Xəbəon jıqo təsdiğ kardedə ki Tırkiyə ərtışiku çand qılə tank və zerehin maşinon məhv bin iyən Suriyə 2 qılə baza həm vert və velo be.

Daveon dəvomədə çandə Suriyə və Rusiyə hərbi təyyarəon osımonədə moşahid be.

Həmzəman mediyaon elan kardışone ki de Tırkiyə həmləon həmohənq terroriston həm cəhd kardedə bin ta Edleb ostani bəzi baxşon ijən işğalkon ki çəvon əməliyot be nəticə be.

Tırkiyə həmçınan bə Suriyə ıştə hərbi təchizaton ovıştoniye holədəy.

Tojədən xəbə ome ki məvuji zinə ruji Suriyə və Tırkiyə hərbiçiyon miyono daveonədə 2 nəfər çı Tırkiyə ğıvvonku həlok bıən; hələ Suriyə ıştə ğıvvon tələfoti barədə hiç çəy votışe ni.

komment