fev 22, 2020 22:58 Asia/Tehran
  • Sionistə Xaxamon de Səudiyə rejimi podşoh vindemon kardışone.

Sionist rejimi xarıci vəzarətxonə elanış karde sionistə Xaxamon Ərəbistonədə de Səudiyə rejimi podşoh vindemon kardışone.

Bə İrna raporti əsos, çı sionist rejimi xarıci vəzarətxonə bəyaniyədə təsdiğ be ki Ərəbistoni podeşoh Səlman Ben Əbduləziz ıştən sionistə Xaxamon ğəbulış karde.

Çımiku bənav Amerkə Yəhodion yolə təşkilati rəison icmae rəis Artor Estark de yolə heyəti bə Ərəbiston şə bin və de Səudiyə rejimi rəsmi şəxson vindemonışon be.

Çımiku bənavəkə kali Ərəbi kişvəron və sionist rejimi miyono əloğəon məxfi be əmmo tojə manqonədə bənə Ərəbiston, Bəhreyn və İ Bıə Ərəbə Əmirətion miyono rabitəon məvuji oşko be.

Im curnə əloğəon qıləy şərayetədəy ki ım rejim Fələstin əraziədə anti islam əsri muğavilə icra karde pidəşe.

Tojədən Amerkə xarıci vəzir Mayk Pompeo və Ərəbistoni krali caneşin(Vəliəhd) Muhəmməd Ben Səlman həm Ərəbistonədə de yande vindemon kardışone; muzakirəon mehvər məntəğə mıvzoon və 2 tərəfi əloğəon elan be.

Əmmo Ərəbistoniku tojə xəbə ıme ki zinə Mədinə şəhrədə qululə ğande nəticədə ım məntəğə polis şoebə fərmondə həlok və i nəfər əsqər zəxmin be.

Im hadisə amil və illət məlum bə ni.

təğ

komment