fev 24, 2020 23:26 Asia/Tehran
  • Sionist rejim Ğəzzəş bombardımon karde.

Fələstiniku xəbə ome ki sionist rejimi ğerəkə təyyarəon zinə şəv bə Ğəzzə tanqə bəzi məntəğəon həmləşon karde.

Im həmlə zərəl-ziyoniku hələ xəbə muntəşir bə ni.

Sionist rejimi təyyarə, vərtəliyot, artileriya və bepilotə təyyarəon dəvardə rujonədə çand kərə bə Ğəzzə tankə həmləşon karde; ısət həm osımonədə təyyarəon pərə dəvom kardedə.

Əmmo zinə şəv həm Fələstin muğavimət hərəkati de 20 qılə rəketi Ğəzzəku bə sionist ənşıtə məntəğəon həmlə kardışone.

Sioniston məcbur mandə bin həminə həmlə tarsiku bə pənohqoh fəror kon.

Həmas rəsmən bəyaniyədə ım həmlə sionistə rejimi tərəfo bə Fələstinıjə şəhid Muhəmməd Əlnaem pokə bədəni be ehtıroməti karde mınosib reaksiya bə hisob vardışe.

Sionist rejimi hərbiçiyon zinə Ğəzzədə cıvonə Fələstinıjə Muhəmməd Əlnaemi bə şəhodət rosniyə bəpeştə de buldoziçəy pokə bıdəniku dəvardin.

Sionist rejimi Osonə Qombəz nomo rəket mudafiə sistem fəğət muvəffəğ be Həmas təşkilati 20 qılə rəketonku 10 qılə rəketi be əsər ko.

komment