fev 26, 2020 23:29 Asia/Tehran
  • İron Ğəzzədə bıə sionist rejimi tojə terrorçiyə cinoyəton məhkumış karde.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, bə Ğəzzə həmlə və təcavuz kardey xoto sionist rejimi terroristiyə hərəkəton iyən millət və muğaviməti hədəf qəte məhkumış karde.

Bə İrna raporti əsos Seyed Əbbas Musəvi bə Fələstinıjə tojə şəhidi pokə bədəni tohin və be ehtıroməti karde xoto sionist rejimi xəbisə hərəkəti çı sioniston vəhşiyə zoti nışonə zınəş be.

Əv votışe: sionist rejim bə insoni və əxloği prinsipon etığadış ni və bəpe çəvon cinoyəton beynəl xalğ məhkəməonədə təğib bıbu.

Musəvi ijən bə muğaviməti hərəkət iyən ğəhrəmanə siyasəti dəvom təkidış karde.

Fələstiniku xəbə ome Fəth nomo muğavimət qrup həm tojədən təkidış karde ki ım qrupi lideron qəte ya xot şəhid karde hiç faxt muğaviməti vədə maneni bəbe.

Suriyədə Həmas təşkilati nımoyəndə həm ijən detosə sionist rejimi işğaliku Fələstini ozod karde zəmon bə muğaviməti dəvom təkidış karde.

Ğeyd kəmon ki sionist rejimi rəsmi şəxson əsri muğavilə icra karde iyən Fələstin milləti muğaviməti vəy qəte xoto bə Ğəzzədə muğavimətiyə qrupon lideron və fərmondəon terror əməliyati dəvom təhdid kardışone.

Co tərəf bə sionist rejimi parlament səçıni nezə bey xoto xəbə ome ki Benyamin Netanyahu ijən Fələstin işğaliyə əraziədə bo Yəhudiyonro kə soxtə təkid kardedə və vədə dodə.

təğ

komment