fev 27, 2020 23:43 Asia/Tehran
  • Suriyə İdlebi cənubədə muvəffəğə əməliyaton dəvom kardedə.

Suriyə ərtış İdleb ostani cənubədə Cəbələzaviyə məntəğədə 8 qılə vırəşon çı terroriston dastiku ozod kardışone.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos Suriyə ərtışi ım əməliyotədə çandə çı Əlnusrə qrupiku terrorist kıştə və zəxmin bıdən.

Zinə ruj həm Suriyə anti terrorist əməliyatonədə 3 qılə çı Edleb ostani dion cənub məntəğəonədə ozod bıə be.

Suriyə ərtışi həmmə silohinə ğıvvon mərkəziyə ğərorqoh zinə de işorə bə canqi meydonədə anti terrorist əməliyatonədə muvəffəğiyəton bəyaniyədə votışe: tojə ozod bıə məntəğəon çı terroriston vey muhimmə stratejik məntəğə və bazaonku bin.

Tojədən Suriyə terroristonku qıləy sərkərdəon Ğəhtan Əldəməşği bə Suriyə ərtışi vədə ım qrupi saxtə məğlubiyəti işorəş karde və votışe: Suriyə, İron və Rusiyə miyono bıə ittifağ iyən i bemon çəmə məğlubiyəti amil be.

Xəbə ome ki həminə əməliyatonədə ijən Tırkiyə tələfotış do və çəy 2 qılə hərbiçiyon Edlebədə həlok bin.

Şinhoa aqentiyəti həm elanış karde ki Suriyədə Tırkiyə ğeyri ğanuni hərəkəton dəvomədə Ankara çı Həsəkə şəhri ovi ğətış kardedə bastəş.

Suriyə oxonə vəziyəti barədə məvuji Tırkiyə və Rusiyə miyono muzakirəon Ankaraədə dəvom kardedə.

təğ

komment