mar 18, 2020 23:49 Asia/Tehran
  • Amerkəku İrağ şikayətış karde.

Bə İraği hərbi bazaon Amerkə təcavuzi bəpeştə xəbə omə ki İraği xarıci vəzarətxonə zinə i bıə millətin təşkilati əmniyyət şuraədə Amerkəku şikayətış karde.

Əmmo İrağiku xəbə ome ki ijən 2 qılə rəket bə Bəğdadi cənubədə bıə Amerkə hərbi baza tərəf noməlomə qrupon tərəfo ğandə bey.

Amerkə ki İrağədə ıştə hərbiçiyon ağibətiku tarsedə məvoji jıqo iddeo kardedə ki Suriyə və İraği sərhəddi nezi Əlğaem məntəğədə bıə ıştə hərbi bazaş tili karde və çəy məsuliyəti bə İrağ doeşe əmmo co tərəf ijən çand sa nəfər çı Amerkə tojə hərbiçiyon bə İraği Eynol Əsəd hərbi bazaon varid bıdən.

İraği siyasi vəziyətiku xəbə ome ki toj elan bıə i minə vəzir Ədnan Əlzərofi məvoji İraği Həşduş-şəəbi qrupiku himoyədortiş karde.

təğ

komment