mar 26, 2020 23:45 Asia/Tehran
  • İrağədə Amerkə xəbisə planon fikədəy.

İraği Hezbullah zinə bəyaniyədə Amerkə tojə xəbisə planon barədə notaş do və bo ım hərəkəton vəy qətero həmmə muğavimət qrupon hozzo mande tələbış ka.

Bə İrib raporti əsos İraği Hezbullah ım kişvərədə koronavirusi şərayetiku sue-istifodə karde sayədə Amerkə bə İraği muğavimət qrupon vırəon iyən bazaon həmlə karde plani ifşoş ka və ım plani barədə bə Amerkə məxfi iyən şək-şobhəinə hərəkəton işorəş karde.

İraği Hezbullah ijən təkidış karde ki Amerkə jıqonə hərəkəton İraği ərazi təmamiyyəti təhdidati və muğavimət qrupon çı Amerkə ım cinoyəti ya xot harcurnə təcavuzi vədə ciddi reaksiya nışo bədon və be şək bə Amerkə həmmə hərbi, əmniyyəti, iğtisodi təsisaton həmlə bəkan.

İrağiku xəbə ome ki zinə bə Bəğdadədə bıə Amerkə səfarətxonə ətrof de rəketi həmlə be; həmlə detali barədə xəbəon muntəşir bə ni.

təğ

komment