apr 10, 2020 12:58 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid otəşbasti darışte dəvomış heste.

Hər çənd Səudiyə təcavozkarə koalisiya tərəfo otəşbast elan bə əmmo çı koalisiya bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon zid hucumon dəvomış heste.

Hər çənd Səudiyə təcavozkarə koalisiya tərəfo otəşbast elan bə əmmo çı koalisiya bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon zid hucumon dəvomış heste.

Səudiyə təcavozkarə koalisiya sıxanəvot Torki Əlmaleki zinə rəsmi sorətədə Yəmənədə otəşbasti roziyətiku xəbəş do və votışe:ım otəşbast 2 haftə dəvom pəydo bəkay və çəy bəpeştə həm dəvom pəydo karde bəzne.

 

 

təğ

komment