may 21, 2020 12:01 Asia/Tehran
  • Ğudsı beynəlxalğə ruji hifz iyən inkişaf doe əhəmmiyyəti həxədə Yəmənı alimon işarə.

Yəmənı alimon itifağ Ğuds beynəlxalğə rujışon,Ələğsa məçiti ozod kardeyu mıslmonon hozzı mande elan kardə rujış zınə.

Yəmənı alimon itifağ Ğuds beynəlxalğə rujışon,Ələğsa məçiti ozod kardeyu mıslmonon hozzı mande elan kardə rujış zınə.

Bə İRNA xəbon əsosi Yəmənı alimon itifağ zinə de Ğuds beynəlxalğə ruji mınosibəti qıləy bəyonotdə Ələğsa məçit və beytulmığəddəsı islami mande həxədə işarəş karde və votışe: sioniston ,Fələstinı ərazi 1 vıcə təsərrıf karde həxışon ni.

Yəmənı alimon itifağ eyne holədə Fələstin və Livanədə cihadi və mığavimət hərəkatonku sionist rejimi xətoonədə mubarizə bardeyu mali koməkon rusne həxədə işarəş karde.

 

təğ

komment