may 23, 2020 23:00 Asia/Tehran
  • Seyd Həsən Nəsrullah: sionist rejimi məhv bey ğətiye, əsliyə canq de Amerkə dəvom kardedə.

Livani Hizbullah təşkilati rəis zinə Ğuds beynəl xalğə ruji mınosibət bə sionist rejimi ğeyri ğanuni, fəsodin, işğalçi, təcavuzkar iyən xərçənq vəz bey həğiğəti işorəş karde və bə ım rejimi məhv bey zərruriyati təkid karde bəpeştə votışe ki Fələstin bəhr ta nəhriku çı Fələstin milləti sərzəmine və bəpe bə əvon oqardo.

Seyed Həsən Nəsrullah  Fələstin sərzəmini ozodəti yeqanəro silahinə muğavimət zınəş be və votışe: silohinə muğaviməti əvəzi harcurnə roon imtevom karde fəğət faxt və zəmoni bə hədər doeye.

Livani Hizbullah təşkilati rəis ozodəti canqi qıləy devz və yol canq elanış karde və votışe: Fələstin millət zohirədə de İsrail canq kardedə və hol ım ki canqi əsliyə tərəf Amerkə rejime.

Əv məntəğədə canqon əcumlə bə İroni əleyh Səddam rejimi həmlə və Yəmənədə Ərəbistoni ısətnə canqi əsli hədəfon çı İsrail rejimi əmniyyəti oqəte zınəş be və votışe: ım canqonku hədəf bə sionist rejimi tərəf məntəğədə ğudrət balansi icod karde be.

Seyed Həsən Nəsrullah bə muğavimət mehvərədə İroni vırə iyən əsri muğavilə plan işorəş karde və votışe: muğavimət mehvəri sədrədə ğərol qəte xoto İron çı Amerkə deşməntion və həmləon jentonədəy.

Livani Hizbullah təşkilati rəis bə muğavimət cəhbə zumandəti işorə və təkidış karde ki İsrail rejim  karde əzı ni İron, Yəmən, Suriyə, Livan ya xot  İrağədə muğaviməti vədə bemando və əy məğlob ko.

Seyed Həsən Nəsrullah de sionist rejimi ərəbi kişvəron əloğə və həmkarion normal və adi  bey cari siyasəti məhkumış karde və votışe: ki ım hərəkət məğlob bəbe və bə xiyonət ağibət deço bəbe.

təğ

komment