may 26, 2020 12:13 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya tərəfo Yəmənı 20 qılə kəşti ki xurək həmkardə bin oqətə bə.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya Cizanı portədə 20 qılə kəşti ki Yəmənı xurəkə maddon iyən enerji(nati) həml kardə bin oqətəşone.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya Cizanı portədə 20 qılə kəşti ki Yəmənı xurəkə maddon iyən enerji(nati) həml kardə bin oqətəşone.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi Yəmənı Ğərb Əlhodəydə porti məsul şəxson elanışon kardə Səudiyə koalisiya dıyo ğıvvon 20 qıləsə veyə kəşti navışon qətə ki 500 həzo ton enrji və xurək maddon həml kardə bin.

Yəmənı natə şirkəti sıxanəvot Əmin Əlşəbati çimi bə nav elanış kardə be koronavirusi pevılo bə şərayetəndə Səudiyə təcavozkarə koalisiya dıyoədə nat və xurəkə maddonış bə kəştion dızdiye dəvom  dodə.

 

komment