Jul 01, 2020 21:15 Asia/Tehran
  • Yəmənədə Ərəbistoni cinoyəton be cəvob nibəmande.

Yəməni milli nicot dıvləti mudafiə vəzir, Səudiyə rejim və İ Bıə Ərəb Əmirətionış bə əvəzi bekarde həmləon və bepilotə təyyarəon vasitə əməliyaton təhdidış karde və votışe: rə təcavuzkaron ziyod tələbion səkardə bəbe.

Qeneral Muhəmməd Nasır Əlatefi bə Yəməni təcavuzəkəyon notaş do ki rə Yəməni milləti həxədə bıə həmmə ğuldorəti, muhasirə iyən vəhşiyə cinoyəton sə bəkamon.

Tojədən Yəməni Ənsarullah həm bəyaniyədə, Məareb ostanədə qıləy ailə uzvon ğətliami məhkumış karde və bə ım cinoyəti reaksiya nışo doe çı Yəməni muğavimət qrupon həx bə hisobış varde.

Tojədən Əlğaedə və DAEŞ terroriston de Ərəbistoni himoləon bə Yəməni Məareb ostanədə bıə qıləy kə həmlə kardışon və de ım kə otəş jəe ailə 6 qılə uzvi kıştəşone.

Əmmo yəməniku co qılə xəbə həm ıme ki bə İ Bıə Ərəbə Əmirətion vabəstə bıə terroriston zinə de Səudiyə rejimi muzdoron koməki 280 milyard riyal çı Yəməni pulon bankiku dızdiyə bəpeştə əvoni bə məlum nıbıə vırə bardən.

Tags