Jul 03, 2020 00:00 Asia/Tehran
  • Astanə siyasi muzakirəon nəticə barədə İronədə sadir bıə bəyaniyə.

İron, Rusiyə və Tırkiyə prezidenton beynəl xalğ təşkilaton iyən umum iştimaiyətiku tələb kardışone ki be şərt, ədalətin iyən siyasi rəftori bə kəno bə Suriyə ərazi təmamiyyət, vəhdət iyən mıstəğıləti ehtırom bıbu.

Həsən Ruhani, Veladimier Putin və Rəcəb Təyyeb Ərdoğan zinə ıştə video konfrans iclosi oxoədə təkid kardışone ki Suriyə bıhran bəbe de siyasi roon həl bıbu əv həm de İ Bıə Milləton Təşkilati vositəçiti.

3 tərəf bə Suriyədə nışo doe, terroristiyə qrupon Arəku barde iyən ğeyri hərbion və umumi vırəon oqəte həmçınin Suriyə avarə bıə şəhrvandon bəştə kə iyən kişvəri oqarde zərruriyati təkidışon karde.

3 qılə kişvəri rəsmi şəxson ıştə zinə ruji muhimmə bəyaniyədə Suriyədə sionist rejimi təcavuz-həmləon xusosi ım rejimi tərəfo Suriyə Colan işğaliyə məntəğə hakımiyəti əvəz karde məhkum və dəy muğabilə karde pidəşon be.