iyul 03, 2020 14:07 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayəton vədə Yəmənıjon bə cəvob doe bovəşon heste.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti votışe:ta bə zəman ki bə Yəmənı zid cinayəton dəvomış bıbo,bə Səudiyə nizomiyə təşkilaton iyən hakimiyəti hucum bəkamon.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti votışe:ta bə zəman ki bə Yəmənı zid cinayəton dəvomış bıbo,bə Səudiyə nizomiyə təşkilaton iyən hakimiyəti hucum bəkamon.

Bə Əlməsirə kanali ımrujnə xəbon əsosi Yəhya Səri ,Yəmənı milləti vədə bə Səudiyə koalisiya cinayəton işarəş karde və votışe: Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon ıştə millət və məmləkəti mıdafiə kardeyu ğanoniyə həxonku istifadə bəkan.

Səri votışe: Yəmənı ımrujnə mudafiə zərfiyəton nakonəsə çoke və əlavəş karde Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon desbə ısət ıştə həmmə zu və zərfiyətonku istifadəşon kardə ni və deşmen bəpe ım mevzo dərəso və bə Yəmənı zid təcavuz və muhasirə kardeku dast bıkəşo.

 

təğ

komment