iyul 04, 2020 23:56 Asia/Tehran
  • De sionist rejimi silohinə mubarizə plan bəpe hozzo bıbu.

Həmas təşkilati aliy uzv bə de sionist rejimi mubarizə barde meydonədə silahinə hərəkəton plani kəşe zərruriyati təkidış karde.

Məhmud Əlzəhar tojədən bə Əlməyadin kanali votışe: Fələstini ozodəti hərəkətonədə bəpe həmmə şəhrvandon de yande i bıbun.

Əv bə Fələstin Moxtar təşkilat iyən sionist rejimi miyono çımi bənav bıə qırd sazişon ləğv karde zərruriyati işorə və tələbış karde ki bənə Ğəzzədə muğavimət iyən mubarizə şivə İurdan ru ğərbi məntəğəonədə həm bərpo bıbu.

Fələstinədə sionist rejimi toə dıvrə cinoyət iyən işğal plan muğavimət qrupon miyono vəhdəti çand bərobərış karde.

Tojədən Əldırz nomo qrup həm de bə Avropa kişvəron məktob vığande vositə İurdan ru ğərbi məntəğəon işğal plani məhkum iyən sionist rejimi be ğanunə hərəkəton barədə Avropa kişvəron ciddi reaksiya tələbış karde.

Əmmo zinə anədə məhdudiyət və moşkılaton jentonədə xəbə ome ki 20 həzo nəfər Fələstinıjə Məçidul Əğsaədə cumə nımoji votışone.

Zinə ijən Fələstinıjon İurdan ru ğərbi məntəğəon bıə Fələstin əraziədə anti işğal aksiyaon bərpoşon karde ki de sionist rejimi repressiv hərəkəton çandə cıvon zəxmin bıən.

təğ

komment