Jul 09, 2020 23:54 Asia/Tehran
  • Livanədə İroni səfir de Livani sənaye vəzir vindemonış karde.

Livanədə İroni səfir Muhəmməd Cəlal Firoztəbar iğtisadi və sənaye əloğəon barədə de Livani sənaye vəzir vindemonış karde.

Zinə həm Livani Hezbullah rəis Seyed Həən Nəsrullah İronədə iğtisadi muğaviməti bə təğdiri loyiğ bə hisobış varde və votışe: İroni iğtisadiku bənə qıləy olqo və simvol bəpe dərs peqətemon boçi ki əvon 40 sor Amerkə və Amerkə mıttəfiğon vədə de səbarzəti muğavimət kardedən.

Anti Livan hərəkəton dəvomədə tojədən Livanədə iğtisadi bıhranon icod bıə.

Livani Hezbullah hərəkati moavin şeyx Nəim Ğasım ım kişvərədə tojə dıvrə bıhranonış Amerkə anti Livan xəbisə siyasəton nəticə bə hisobış varde.

Tags