avq 05, 2020 14:54 Asia/Tehran
  • İron bə Livan komək kardeyro hozzoe, Beyruti yolə tıpemoni barədə İron iyən Livani xarıci vəziron telefoni votemon.

İroni xarıci vəzir de Livani xarıci vəzir telefoni votemoni vostitə bə Beyrut harcurnə zəruri, təchizat, humanitar iyən obdonəkə koməkon vığandeyro Tehroni hozzıətiku xəbəş do.

Muhəmməd Cəvad Zərif ımruj de Livani xarıci vəzir Şerbel Vehbe telefoni rabitə cərəyonədə tojə hadisə barədə de Livani dıvlət iyən millət ıştə həmdardi elanış karde iyən Beyruti portədə bıə qıləy anboədə tepemoni nəticədə çandə çı Livani şahrvandon marde təsliyətış ərz karde.

Muhəmməd Cəvad Zərif votımoni dəvomədə bə çandə saxtə rujonədə İroni millət iyən dıvləti Livani millət-dıvləti kənoədə mande işarəş karde və bə Livani dust iyən bıvə kişvəri harcurnə koməkon vığande ijən təkidış karde.

Çimi bənav həm İroni prezident Həsən Ruhani bə Livani prezident Mişel On mesajış vığandə iyən Beyruti portədə bıə qıləy anboədə şiddətinə tepemoni nəticədə icud bıə faciə səbəsəlomətətiş vote və təkidış karde: humanitar koməkon çərçivədə Tehron harcurnə səhiyyəvi iyən dəvo-damoni bə Livan vığande karde bəzne.

Ruhani bə zəxmin bıə kəson mualicə xoto İroni tib koməkon həm işarəş karde.

Zinə Beyruti portədə otəş bois be ki ım bəndərədə qıləy sur-sat amboədə yolə-hevujə tepemon icud bəbu.

Xəbəon ım hadisə nəticədə 100 nəfəri kışte iyən 4000 həzo nəfəri zəxmin beyku hikayət kardedə.

 

təğ

komment