avq 14, 2020 11:26 Asia/Tehran
  • Abu Dabi iyən Təl-Əvivi miyono diplomatik əloğəon qıləy stratejik axməxə koe.

İroni xarıci vəzarətxonə İbıə Ərəb Əmirətion iyən sionist rejimi miyono diplomatik əloğəon icod bey məhkumış karde və çəy nəticə məntəğədə muğavimət mehvəri zumand bey bə hisobış varde.

İroni xarıci vəzarətxonə ıştə ımrujnə bəyoniyədə elanış karde ki Fələstini məzlumə millət iyən dınyo həmməy ozodə cəmaət hiç faxt de sionist cinoyətkor iyən işğalçiyə rejimi əloğəon normal və adi karde həçenin çəy cinoyətonədə şərik bey nibəbaxşen.

Bəyoniyədə ğeyd be: beşək bo Fələstin iyən mısılmonon i minnə ğeblə 70 sornə fidokorəti iyən muğaviməti xun rə-di bə Fələstin xionət kardə kəson dovnə bəqəte.

İroni xarıci vəzarətxonə təkidış karde: İroni nəzəku de sionist ğeyri ğanuni rejimi əloğəon normal və adi karde barədə Abu Dabi xarəkə xəbisə ko qıləy xətərnokə siyosəte və əmə rəsmən Fars Dıyo məntə koonədə sionist rejimi mıdoxiləon barədə nota dodımon boçi ki İbıə Ərəb Əmirətion dıvlət ya xot co kişvəron bəpe ıştə jığonə siyasəton nəticə-məsuliyəti ğəbul kon.

Bəyoniyədə təsdiğ bıə: torix nışo bədoy ki çoko sionist rejimi tərəfo ım stratejik xəto iyən İbıə Ərəb Əmirətion tərəfo bə Fələstin milləti peşti iyən həmməy mısılmonon jə xəncər çoko muğavimət mehvəri zumandəti və sionist rejim iyən məntəğə mertəci hukuməton zidd ibemoni bə pik noğtə bərosne.

İroni xarıci vəzarətxonə ıştə bəyoniyə oxoədə bə həmonə hukuməton ki ıştə şişə ğəsronku bə Fələstin iyən məntəğə məzlumə milləton dimi əcumlə Yəmən çanq jedən tovsiyəş karde ki ıştə dust-dışmeni zıney koədə ro qım nıkon.

İbıə Ərəb Əmirətion iyən sionist rejimi miyono əloğəon normal və adi kardeyro Amerkə prezident Donald Trampi makzimum cəhdon nəticədə xəbə omə ki Abu Dabi iyən Təl-Əvivi miyono diplomatik əloğəon barədə təvafuğ bə dast omə.

təğ

komment