sen 20, 2020 12:42 Asia/Tehran
  • Suriyədə Amerkə iyən bəzi Kırdə qrupon tərəfo nati ğarət dəvom kardedə.

Bə Suriyə rəsmi aqentəti raporti əsos, Amerkə işğalçiyə hərbiçion de mıtəfiğə Kırdə nimə hərbi qrupon koməki ım kişvəri 30 qılə nat kırnə kamazi dızdişone.

Suriyə SANA aqentiyəti raportış do, Amerkə hərbiçiyon zinə şəv de Kırdə xəyanətkorəqrupon koməki Əlcəzirə məntəğəku ım 30 qılə dızdiyə bıə natə tankeron Əlvəlid sərhəddiku bə İrağ ovoştoniyəşone.

Amerkə iyən Suriyə Demokratik Kırdə ğıvvon(kırt Ğəsd) ısət Suriyə Əlcəzirə natə çoləon kontoroli bə dast qətəşone iyən çəy nati ğarət kardedən.

Suriyə dıvlət vey kərə təkidış karde ki Suriyə şərğ iyən şimol şərğədə bıə Amerkə terroriston, bə Amerkə vabəstə bıə Kırdon və terroriston hədəf Suriyə nati ğarət kardeye.

Co tərəf Suriyə ım məntəğədə bıə kuçəkə toyfəon iyən bə suriyə hakemiyyət vabəstə cərəyanon de muxtəlif eterazon iyən aksiyaon Amerkə pesoxtə bıə koalisia çı Deyruzzur və Həsəkə ostanonədə noəmnə vəziyət iyən nati ğarət karde amil zıneydən və məntəğəku çəvon ixroci pidəşone.

təğ

komment