sen 24, 2020 11:56 Asia/Tehran
  • 16000 nəfəriku vey Yəmənıj Səudiyyə təcavuzkarə koalisiya canqədə kıştə bıən.

Yəməni insonə həxon vəzarətxonə de qıləy raporti vositə tosə bə ısət 16000 nəfəriku vey be qınohə Yəmənıji Səudiyyə təcavuzkarə koalisiya canqədə kıştə beyku xəbəş do.

Im raportədə ğeyd bıə ki Səudiyyə təcavuzkarə rejim ıştə cinoyətonədə 26 həzonəriku vey Yəmənıjon zəxmin iyən 4 milyon nəfəri həm avarə kardəşone.

Yəməni insonə həxon vəzarətxonə həminə raporti dəvomədə bə dəvardə 6 sori mıddətədə bıə ım kişvəri zəmin, həvo və dıyo muhasirə işarə be ki çandə ğeyri hərbion coni təhdid kardedə və əmələn Yəmənədə ğəhti, noxəşəti iyən xorək və dəvo-damoni nırəse bois bıə.

Yəməni zidd bıə Səudiyyə təcavuzkarə koalisiya canqədə tosə bə ısət 480 qılə noxəşxonə, 3700 qılə təlim mərkəz həmçenin 92 qələ imdod maşinon həm xərobə ya xot vırt-vilo bıən.

Bə Yəməni insonə həxon vəzarətxonə tojə raporti əsos Sədiyə rejimi təcavuz Yəməni cəmiyətiku 60 faizi vəşiyanəti iyən bə miollət damon və tib xidməton nərəse bois bıə.

Ğeyd kardənine ki Səudiyyə təcavuzkarə koalisiya ım canqədə ğeyri hərbion kıştedə, fəal şəxsiyəton dızdedə iyən ğədəğən bıə bombaonku istifodə kardedə.

təğ

komment