sen 26, 2020 12:20 Asia/Tehran
  • Bə Amerkə iyən Tırkiyə işğal siyasəton etıroz karde xoto Suriyə şimolədə milləti aksiya.

Suriyə şimol şərğədə bıə Əl-Həsəkə ostanədə cəmaət de yolə etıroz aksiyaon ıştə kişvəriku Amerkə iyən Tırkiyə işğalçion xaric bey tələb kardışone.

Bə SANA aqentiyəti raporti əsos, Suriyə şimol şərğ Əl-Həsəkə ostani Ğamişli ətrofədə bıə Təl-Sətih nomo di sakinon de həminə eterazinə aksiya Amerkə anti Suriyə zalimanə sanksiyaon məhkum kardışone.

İşterakəkan de terrorizm mubarizə barde meydonədə Suriyə hərbiçionku himoyədorəti kardışone iyən Amerkə, Tırkiyə və sionist rejimi işğal siyasəton iyən Suriyə milləti sərvəton ğarət karde vədə ciddi muğabilə pidəşone.

Suriyə şimol iyən şərğ məntəğəon tosə bə ısət vey kərə jığonə anti Tırkiyə və anti Amerkə eteraz aksiyaon şohid bıə ki Amerkə anti Suriyə sanksiyanon məhkum karde kənoədə xarıcion dastiku qırd işğalçiyətion sə bey və bə oxo rəse tələb kardəşone.

təğ

komment