sen 27, 2020 12:18 Asia/Tehran
  • Ruhani: Amerkə hərbi iştirok məntəğə əmniyət iyən stabiləti təhdid kardedə.

İroni prezident İrağ, Əfğaniston iyən Fars dıyo cənubi kişvəronədə bıə Amerkə hərbiçion işteraki çı məntəğə əmniyət iyən stabileti təhdid əkə bə hisobış varde.

Həsən Ruhani zinə Tehronədə de İraği Xarıci vəzir vindemoni cərəyonədə Məntəğədə Amerkə hərbiçion ixrociro cəhd karde çı Amerkə hərbiçon mizbanəti kardə kişvəron ko zınəş be və izhorş karde: bə ım məsələ anqıl İraği parlamentədə təsdiğ bıə loihə vey mısbətə ko be.

Ruhani bo İraği vəhdət iyən ibemoni komək karde bə ım kişvəri millət iyən Bəğdadi dıvləti kənoədə Tehroni dıvlət və İroni milləti himoyəon işarə və rəkidış karde: İron həmmişə və vey məsələonədə İraği millət və rəsmi dıvləti kənoədə be ki çəy vey çokə nımunə de İŞİD mubarizə barde zəmonədə ıştənış nışo do.

İroni prezident bə siyasi, mədəni iyən iğtisodi sahəonədə Tehro-Bəğdadi miyono əloğəon inkişof və 2 tərəfi həmkari sınıdon rə iyən tam icra karde təkidış karde.

İraği xarıci vəzir həm muxtəlif zəmononədə bıə bə İraği dəvlət və milləti İroni koməkonku ğədrdonətiş karde iyən nəğliyot, sərhəd həmkarion və ticari əloğəon barədə 2 qılə kişvəri miyono bıə muğaviləon təğib karde ıştə səfəri vey muhimmə bərnomə elanış karde.

Fuad Huseyn ijən bə siyasi, iğtisodi və mədəni baxşonədə Tehron-Bəğdadi miyono həmkarion inkişofi zəruriyati təkidış karde.

təğ

komment