okt 23, 2020 11:21 Asia/Tehran
  • Amerkə həxış ni ki İron və Yəməni əloğəonədə mıdoxilə ko.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot bə İron iyən Yəməni miyono bıə əloğəonədə Amerkə təftrəğə eğande və mıdoxilə təhrikədə sıxanon reaksiya nışoş do.

Bə İRİB raporti əsos, Səid Xətibzodə  zinə votışe: Amerkə həmonə vırədə ni ki Yəmən ya xot İroni movizə ko ta ıştə miyono bıə əloğəon çoknə bə vırə bırosnon.

Zətibzodə əlovəş karde: Amerkə dəvardə 5 sori mıddətədə Yəməni milləti həxədə bıə Səudiyə rejimi cinoyətonku himoyədorətiş karde.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot əlovəş karde: Amerkə bəpe rə bə məntəğədə bıə ıştə cinoyətkorə işteraki orəx bıdə.

Amerkə xarıci vəzarətxonə sıxanəvot de anti İron təhrik amizə sohbəton iyən bə Yəməni milləti xətob votışe ki Əvon bəpe İroni tojə səfiri ğəbul nıkon.

Tojədən Həsən İrlu bənə Yəmənədə bıə İroni tojə səfiri elan bıə. 

təğ

komment