okt 24, 2020 13:55 Asia/Tehran
  • Sudan və israili miyono əloğə iyən rabitəon normal be, Ərəbiston həm məvuji sazişi çəş kardedə.

Sionist rejimi qıləy əmniyəti mərkəz elanış karde ki israil və Sudani miyono əloğəon normal bey bəpeşt, məvuji Ərəbiston həm de israil saziş karde intizorədəy.

Bə həminə xəbə əsos, məvuji muzakirəonədə muvəffəğiyətoni bə dast omə və Ərəbiston həm bənə Sudan de israil rejimi sulh iyən saziş muğavilə imzo bəkay.

Həminə məsələ barədə tojədən MUSD cısusə təşkilati yol Yusi Kohen elanıç karde ki Ərıbiston çı Amerkə səçeni rəğabəton nəticə intizorədəy ta de telaviv əloğəon normal kardə sazişi bə Vaşinqton hədyə bıdə.

Zinə Amerkə prezident ki çimi bənav Bəhreyn və İ bıə Ərəb Əmirətionış de sionist rejimi əloğəon normal karde rozi kardəş be votışe ki telaviv və Sudan həm ıştə miyono bıə əloğə və rabitəon adi kardışone.

Im pesoxtə bıə saziş Fələstin muğavimət qurupon iyən Yəməni ənsarullah tərəfo məhkum bıə.

təğ

komment