okt 25, 2020 11:35 Asia/Tehran
  • De dınyo şiəyon 11-nə İmom Həzrəte İmom Həsəne Əskəri(ə)-i şəhodəti sorqardışi minosibəti təsliyət.

Imruj Hicri Ğəməri Rəbiul-Əvvələ manqi 8 iyən Oktiyabrı manqi 25-ə ruje, təğvimədə ımruj imomət iyən viloyəti osmoni 11-nə ostovə İmom Həsəne Əskəri(ə)-i şəhodəti sorqardış ğeyd bıə.

Hicri ğəməri 260-nə sori jığonə rujonədə Xıdo qiramiyə Rəsul(s) pokə nəvonku qıləyni İmom Həsəne Əskəri(ə) İraği şimolədə bıə Samira şəhrədə bə şəhid be.

Ə Həzrəti qiramiyə dədə şiəyon 10-nə İmom Həzrəte İmom Hadi(ə) iyən inə qıləy pok, alim, fəzilətin və əbaxşə Xanım be.

İmom Həsəne Əskəri(ə) ıştə qiromiyə dədə şəhodəti bəpeştə mısılmonon dini rəhbəriyyəti bəştə ohdəş qəte ijən elm və zıne məktəbədə çəxtə fəzilətinə alimonış perosniyə ki har qıləy çəvonku muxtəlifə İslamiyə elmonədə veyə dini əsəron bə vıcud vardeşone ijən bo İslamiyə məarifi rəvuc doe dıştə tərbiyəviyə zəhməton vey təəsirinə ğədəmon peqətşone.

Şiəyon 11-nə İmomi 29 sori mıddətədə bıə umri bə 3 baxş təğsim karde bəbe: i minə hissə 13 sor Mədinədə, 2-nə baxş 10 sor Samiraədə bıə Həzrəti İmoməti bənav və oxonə hissə ki 6 sor Həzrəti İmoməti dovranədə xulasə beydə.

Bə həminə matəmi xoto İroni bəzi məzhəbi vırəonədə de səhiyəvi porotokolon rioyəti Həzrəte İmom Zəman(əc) qiramiyə dədə, İmom Həsəne Əskəri(ə)-i şəhodəti sorqardışi mərasimon bərpo be.

İroni Rəşt şəhri Tolışi Rədio tərəfo ım matəmi bə İmom Zəman(əc) iyən şımə əzizə mısılmonə Tolışon səbəsəlomətəti ərz kardəmon.

təğ

komment