okt 26, 2020 14:12 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya muzdoron Yəmənı canqi bə oxo rosne tələb kardən.

Yəmən və Ərəbıstonı marzədə bə Səudiyə təcavozkarə koalisiya vabəstə bə mızdoron canqi oxo iyən ıştə bə domo mandə maşi tələb kardən.

Bə Əlxəbərulyəməni xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Ərəbıston və Yəmənı marz Midi məntəğədə bə Səudiyə koalisiya odəmonku xəylion ımruj bə Səudiyə devləti zid aksiyaşon dəvoniyə.

Səudiyə odəmonku bəzion maş 10 manq bə domo eqıniyəy.

komment