okt 29, 2020 11:13 Asia/Tehran

Imruj pencşambə, hicri ğəməri 1442-ə sori Rəbiul-Əvvələ manqi 12, miladi 2020-ə sori Oktiyabri 29-ə ruje, bə bəzi rəvoyəton əsos, ımruj de İslam Peyğombər(s) milad sorəqrdış iyən vəhdət haftə i minnə ruje.

Sınnion nəzəku, Rəbiul-Əvvələ manqi 12 iyən şiəyon nəzəku ım manqi 17 Həzrəte Muhəmməd Mustəfa(s) vilodəti sorəqardışe.

İroni islamiyə nizomi təsisəkə, həzrət imom Xomeyni(r) ki islam dınyoədə vəhdəti vanq kardə kəsonku vey yolə şəxsiyət be, ım məsələku bo islamiyə qurupon miyono vəhdət icod karde xoto istifodəş karde iyən Rəbiul-Əvvələ manqi 12 tosə 17-ə rujon miyono bıə rujonış de vəhdət haftə nomi vıjnişe.

Im haftə qıləy fırsət bə hisob omeydə ta islam dınyoədə vəhdət iyən i bemoni zəruriyyat xususi ımrujnə fitnəku pur bıə dovranədə de veyə diğğəti təğib bıbu.

Qıle holədə ki muxtəlif məzhəbşon bıə mısılmonon bəzi əhkom ya xot nəzəronədə de yande ixtilof kardən, əmmo əsos prinsipon əcumlə vahidə Xıdo, vahidə ğiblə, osmoniyə kitob iyən Xıdo peyğombəri barədə eyni nəzədən.

İroni Tolışi Rədio həm ımrujə idə ruj İslam Peyğombər(s) milad sorəqrdış həmçenin vəhdət haftə dəme mınosibəti bəşımə təbrik ərz kardeydə.

komment