Dec 05, 2020 11:52 Asia/Tehran
  • Ənsarullah: Sən`a airporti bombardımon, Səudiyə rejimi koalisiya məğlubiyəti nışonəy.

Yəməni Ənsarullah ğıvvon sıxanəvot təkidış karde ki Sənaa airporti bombardımoni tikror fəğət Səudiyə rejimi məğlubiyət iyən təcavuzkarə koalisiyaədə pərişonəti nışonəy.

Bə İrna ımrujnə raporti əsos, Yəməni Ənsarullah ğıvvon sıxanəvot Muhəmməd Əbdussəlam izhorış karde: Sənaa airport qıləy ğeyri hərbi vırəy əmmo  Səudiyə rejimi təcavuzon xoto tətil bıə.

Bə oxonə raporton əsos, Səudiyə təcavuzkarə rejim dəvardə rujonədə bə Yəməni muxtəlif vırəon ıştə həmləon şiddəti ziyodış kardə və fəğət Təez iyən Əl-Hudəydə ostanonədə 11 qılə hırdəni kıştəşe.

Yəməni ğərb, Əl-Hudəydə ostaniku co qılə xəbə həm ıme ki dəvardə 24 saəti mıddətədə 78 kərə otəş bast de Səudiyə rejimi təcavuzkarə koalisiya hucumi darıştə bəy.

Zinə həmçenin Ərəbistoni ğırəkə təyyarəon Yəməni şimol Bağim məntə bombardımon kardışone, ım hucumi tələfoti barədə hələ detalon muntəşir bəni.

Tags