Jan 15, 2021 13:33 Asia/Tehran
  • De Amerkə koməki vositə İŞİD terrorçiyə qurupi məhbuson bə İrağ iyən Suriyə sərhəddon ovoştoniyey bıən.

Suriyədə bıə xabə mənbəon elan kardeşone ki Amerkə tojədən DAEŞ terrorçiyə qurupi zindoni bıə uzvonış bə İrağ iyən Suriyə sərhəddon nezi ovoştoniyəşe.

Bə Əlməyadin raporti əsos, Amerkə dıştə helikopteron vositə haruj çand kərə Suriyə şimol şərğədə bıə zindononku DAEŞİ uzvonış bə İrağədə bıə ıştə hərbi bazaon vırə bə vırə kardeydə.

Im məhbuson veyni İrağıjin və jığo bənəzər omeydə ki ozod bıə ta bə Suriyə iyən İraği mənafe əleyh hərbi əməliyaton əncom bıdən.

Im mənbə elanış karde ki Amerkə çimi bənav həm jığonə koon əncom doəş be ki çəy nımunə Suriyə zindonon ku bə Suriyə və İordan sərhədi miyono Tənəf məntəğə ovoştoniye işarə karde bəbe.

Tags