Jan 20, 2021 14:23 Asia/Tehran
  • Bə Ğəzzə ruji xoto İronədə şikil iyən karikatura nəmayeşqah.

Bə Ğəzzə ruji xoto Tehronədə Nuri tanqə numo bıə şikil iyən karikatora nəmayeşqah bərpo bıə.

Bə İranperes aqentiyəti sayti raporti əsos, Nuri tanqə numo bıə şikil iyən karikatora nəmayeşqahədə 40 qılə karikatora iyən 40 qılə poster əsəron de Ğəzzə tanqədə bıə Fələstinıjon jimoni mehvəriyəti nəmayeş doə bıəy.

Nuri tanqə numo bıə şikil iyən karikatora nəmayeşqah Yanvari 18ku bino bıə və de səhiyyəvi porotokolon rioyəti tosə manqi 28 har ruj Tehronədə bıə Fələstin muasir hınə muzeyədə vində kəson mizbanəti kardedə.

Miladi 2008-ə sorədə 22 rujə canqədə iyən sionist rejimi bə ğəzzə tanqə təcavuzi vədə Fələstin milləti səbarzə muğaviməti xoto İroni islami şura məclis yanvari 19-ə ruji İronədə bənə Ğəzzə ruji ğeydış karde.