Jan 23, 2021 20:48 Asia/Tehran
  • Asiya Ğərb məntəğədə çı Trampi canqtələbə siyasəton oxonə irs.

Vaşinqtonədə bıə İ Bıə Ərəbə Əmirətion səfarətxonə de bəyoniyə vositə elanış karde ki Tramp ıştə dıvləti oxonə rujonədə bə Əbudabi silah həvateyro qıləy 23 milyard dolar erjış bıə muğavilə imzoş kardə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, həminə xəbədə təsdiğ bıə ki de ım muğavilə vositə bə İ Bıə Ərəbə Əmirətion 50 qılə F-35 ğırəkə təyyorə, iyən 18 qılə deron və co hərbi təchizaton həvatey bəbe.

Bə sənədon əsos, ım muğavilə Sentiyabri 20 yəni Teramp dıvləti oxonə rujonədə təsdiğ bıə.

Ğey kardənine Amerkə tojə prezident Co Bayden karde bəzne ım sazışi baxşonədə islahaton əncom bıdə.

Əbudabi və sionist rejimi miyono saziş və əloğəon adi kardeyro Trampi bə İ Bıə Ərəbə Əmirətion keralon doə vəədəonku qılıəyni bəvon hərbi təchizaton xususi F-35 muasir hərbi ğırəkə təyyorəon həvote be.

Tags