Jan 25, 2021 10:38 Asia/Tehran
  • sionist rejim ,Əbodəbiədə ıştə səforətxonəş okardə.

Sionist rejimi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti elanış karde ki çı rejimi səforətxonə ım rejimi diplamatikə heyəti daxil beədə 1 şanbə ruji rəsmiyə surətədə Əbodəbiədə obəy.

Sionist rejimi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti elanış karde ki çı rejimi səforətxonə ım rejimi diplamatikə heyəti daxil beədə  1 şanbə ruji rəsmiyə surətədə Əbodəbiədə obəy.

Bə İRNA xəbon əsosi Liver Həyat votəşe: desbə əsliyə bina okarde zəman,sionist rejimi səforətxonə  mıvəğətə mərkəzədə fəaliyət bəkay.

Eyne holədə xəbəron bimiku hikayət kardə ki israilı ğeyre ğanoniyə rejimi konsol mərkəz həm İ bə ərəbə əmirətion Dobay şəhrədə ıştə fəaliyəti bino bəkay.

Israili səforətxonə,Əbodəbiədə obe xəbə,manameədə ım səforətxonə obeku çan haftə dəvarde bəpeştə pevılo bə.

Desbə ısət Amerkə təziğonədə 4 qılə məmləkət,İ bə ərəbə əmirətion,Bəhreyn,Sudan və Məğrib de israil ,ıştə diplamatikə rabitə bərpo kardeyu bə roziyəti rəsən.

 

Tags