Jan 26, 2021 11:19 Asia/Tehran
  • Amerkə çı dınyo terurizmi inəy.

Yəmənədə İroni səfir votışe: Amerkə çı dınyo terrorizmi muəssis iyən inəy.

Bə İrna raporti əsos, Yəmənədə İroni səfir Həsən İrlu zinə şəv de qıləy tuvitter mesaji bə Yəmənədə canqi bo oxo rəse zəruriyati təkid və əlovəş karde: ısət bo həmmə kəson oşko məlum bıə ki Amerkə çı dınyo terrorizmi muəssis iyən inəy.

İrlu ğeydış karde: Yəmənıjon muhasirədə mande de Amerkə himoyəon dəvom kardedə ki ım bə be qınohə cəmaəti dard iyən insoniyə faciə bois bıə.

Yəmənədə İroni səfir bə Ənsarullah qrupi terroristiyə dastəon siyahiədə ğeyd karde reaksiyaədə ım kişvərədə milləti tojə anti Amerkə yolə eteroz aksiyaon işarəş karde və ıştə Tuvitter mesaji dəvomədə nıvıştışe: ım aksiya ijən bə Amerkə və sionist rejimi sultə tələbə siyasəton sinə Yəməni milləti jə dasti nışonəy.

Çand sa həzo nəfər zinə Yəməni paytəxt, Sənnaədə de Yolə eteroz aksiya dəvoniye de ım kişvərədə Amerkə mıdoxiləon xususi vaşinqtoni tərəfo Ənsarullah hərəkati bənə terroristi qrupi elan karde ıştə muxalifəton elan karde kənoədə təkidışon be ki həğiği terrorizm Yəmənədəd Amerkə siyasət-hərəkətonin.

Bənə jığonə aksiyaon Yəməni Emran, Zəmar, Eb və Səədədə həm bərpo bıə.

Tags