Jan 27, 2021 13:48 Asia/Tehran
  • Ənsarullah:Yəmən bə təcavuzon cəvob doe ıştə ğanuniyə həx zınedə.

Yəmənı milliyə nicat devləti muzakirə bıkə heyəti rəis,de Ərəbıstonı rəhbərəti cinayətkarə koalisiya har qılə hucumon vədə cəvob doe ıştə məmləkəti ğanoniyə həxış zınə.

Bə Əlməsirə kanali elanon əsosi Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot Muhəmməd Əbdussəlam zinə tıvitter səhifədə nıvıştışe har qılə dinvımon və muzakirə de Səudiyə rəsmi şəxson bə Yəmənı zid 6 sorə canqi vəy qəte iyən ım məmləkəti muhasirə ləğv karde anqıle.

Yəmənı milliyə nicat devləti muzakirə bıkə heyəti rəisi votışe: bə Yəmənı zid hucum kardə kəson ki ğətliam kardən iyən ım məmləkətışon muhasirə kardə  bəpe otəş iyən muhasirə jiyədə diplamatikə vindımonon intizarışon nıbo,bəlkə bəpe bənə ıştə təşkil doə hərəkəton cəvobi çəş bıkən.

Tags