Mar 05, 2021 14:51 Asia/Tehran
  • Yəmənıjon bə Ərəbıstonı cənub rəketinə hucum

Xəbəriyə mənbəon zinə şanqo Yəmənıjə ğıvvon bə Ərəbıstonı cənub rəketinə hucumonku xəbəşon doə.

Xəbəriyə mənbəon zinə şanqo Yəmənıjə ğıvvon bə Ərəbıstonı cənub rəketinə hucumonku xəbəşon doə.

Bə Əlcəzirə kanali elanon əsosi Yəmənıjə qıvvon qıləy balestikə rəketışon bə Ərəbstonı cənub Cizanı tərəf ğandəşone.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya idda kardə ım rəketış vində və əvış arəku bardə.