Mar 08, 2021 11:59 Asia/Tehran
  • Yəməni Əl-Cof məntəğə osmonədə Səudiyə rejimi qıləy dron məhv be.

Yəməni silohinə ğıvvon sıxanəvot ım kişvəri şimol Əl-Cof osmonədə Səudiyə rejimi qıləy dronon məhv beyku xəbəş do.

Bə Əlməsirə raporti əsos, Yəməni silohinə ğıvvon sıxanəvot Yəhya Səri ın xəbə elanış karde və votışe ki  Əl-Cof osmonədə Səudiyə rejimi qıləy dronon Əl-Məraziğ məntəğə səpe təcavuz əməliyoti əncom doe holədə de Ərtışi mudafiyə sistemon həmlə məhv be.

Səri ılovəş karde ki ım dron Karayel modelış be ki dışmonə əməliyoton əncom doe zəmonədə de Yəməni rəketon vositə məhv be.

Im Səudiyə təcavuz karə rıjimi 3 minnə Karayel modelış bıə bepilotə təyyorəy ki dəvardə manqonədə de Yəməni rəketon vositə məhv bıdə.

Çimi bənav co 2qılə dronon Əl-Cof ostani Əl-Məhaşımə iyən Əlhudəydə ostani Əl-Səlif məntəğəonədə məhv bıə bin.

Karayel nomo bıə bepilotə təyyorə çı Tırkiyə ərtışi tərəfo soxtə bıə drone ki bo cəsusi iyən bombardımon əməliyoton istifodə bıdə.