Apr 19, 2021 12:35 Asia/Tehran
  • Sepahe Ğuds taşkilati fərmondə canışini şəhodət.

Sepahe taşkilati umumi rabitəon idarə de qıləy bəyaniyə sadir karde vositə dıl noxəşəti nəticədə Sepahe Ğuds taşkilati fərmondə canışin Qeneral Hecazi şəhodətiku xəbəş do.

Bə Sepahnoyuz sayti raporti əsos, həminə bəyoniyədə təsdiğ bıə ki: aliməğomə qeneral və canbaz, Sepahe Ğuds taşkilati fərmondə canışin qeneral Seyd Muhəmməd Huseynzodə Hecazi, inğilob sahədə bə İron və islami sərzəmini candə sor xalisanə və həddış nıbıə mucahidəton iyən zidməton bəpeşt, bə dıl noxəşəti xoto şəhid bıə iyən bəştə şəhidə duston cəm əlovə be.

Həminə bəyaniyə dəvomədə təsdiğ bıə ki ə mumen, inğilobi və bə viloyəti tabe bıə qeneral, 8 sornə muğəddəsə mudafiyə məşhur fərmondəonku be ki xususi rəzməndəon bə cəzb karde, əvoni mudiriyət karde və bə cəhbə vığande baxşədə vey məxsus məsuliyətonış be.

Bəyaniyə co baxşədə handeydəmon: Qeneral Hecazi ıştə karnamədə Livanədə bıə Sepah təşkilati nəmayəndəti məsuliyətış be ki de həminə erjinə təcrubəon bə hərəmi mudafiə əkə rəzməndəon komək karde iyən məntəğədə de İŞİD mubarizə barde sahədə vey təsirinə rolış be, iyən şəhid Hac Ğasim Suleymani Şəhodəti bəpeşt de Sepahe Ğuds taşkilati fərmondə Qeneral İsmail Ğaani təklifi iyən de Sepah təşkilati fərmondə Qeneral Səlami rizoyət və hıkmi bənə Sepahe Ğuds taşkilati fərmondə canışini unvan vıjniyə bəy ki tojə vırədə həm bəştə məsuliyəti vey ali səviyədə dəvomış do.

Sepahe taşkilati umumi rabitəon idarə de həminə canbaz iyən muxlisə aliməğomə fərmondə şəhodəti bə İroni Yolə Rəhbər, İroni millət, çəy ailə iyən həmrəzmon, İroni rəsmi şəxson həmçenin Sepah iyən bəsic təşkilatədə çəy həmkaron xususi bə muğavimət cəhbədə bıə ım fərmondə dustaron və aşiğon təsliyət və təbrik vote elanış karde ki şəhid qeneral Seyd Muhəmməd Huseynzodə Hecazi təşi və dəkande mərosim de səhiyyəvi porotokolon rioyəti əncom bəbe.