May 07, 2021 12:33 Asia/Tehran
  •  Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniye, İslam umməti dırıstə roy təin kerdeye.

İronədə bıə Fələstini İslami Cəhad təşkilati nımoyəndə, bə İroni nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni(r)-i tərəfo Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniye işarəş karde və votışe: Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniye bois bıə ta İslam umməti dırıstə roy təin bıbu.

Nasir Əbuşərif təkidış karde: Ğuds bo həmməy mısılmonon qıləy muğəddəsə vırəy ki ım umməti həğiği dışmınon əy işğal kardəşone.

İronədə bıə Fələstini İslami Cəhad təşkilati nımoyəndə əlovəş karde: sionist rejimi təşkil doe plan bə islami Umməti zidd bıə qıləy plan be ki İroni nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni dıştə tədbiri İslam Umməti nəzəş bə məntəğədə həğiği dışmon yəni sionist rejim və ğərbi tərəf cəlbış karde.

Nasir Əbuşərif ijən votışe ki Ğuds beynəlxalğə ruji de Fələstin milləti həmrayəti elan karde ruje.

İronədə bıə Fələstini İlami Cəhad təşkilati nımoyəndə təsdiğış karde ki de sionist reji əloğəon normal kardeısət həm bəzi kişvəronədə dumo kardey bıdə ta islami vey əsli məsələ yəni şərifə Ğuds yodonku məhv bıbu, əmmo Ğuds beynəlxalğə ruji ijən milləton nəzəş bə Fələstini məsələ iyən şərifə Ğudsi tərəf bardeydə.

Tags